Αριθμοδείκτες  Συνοπτικοί
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Δείκτες Ρευστότητας

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - (Efficiency  Ratios)

Τρέχον Έτος - Συγκριτικά 4 ετών

Μικτό περιθωρίου κέρδους - (Μηνιαίο)

Μικτό περιθωρίου κέρδους - (Αθροιστικό)

Έξοδα προς Πωλήσεις - (Μηνιαίο)

Έξοδα προς Πωλήσεις - (Αθροιστικό)

Πωλήσεις προς Ανθρώπινο δυναμικό - (Μηνιαίο)

Πωλήσεις προς Ανθρώπινο δυναμικό - (Αθροιστικό)

EBITDA προς Πωλήσεις - (Μηνιαίο)

EBITDA προς Πωλήσεις - (Αθροιστικό)

EBIT προς Πωλήσεις - (Μηνιαίο)

EBΙT προς Πωλήσεις - (Αθροιστικό)

EBT προς Πωλήσεις - (Μηνιαίο)

EBT προς Πωλήσεις - (Αθροιστικό)

Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων - (Ret.on Cap. Emloyed)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - (Return on Equity)

Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης - (Α.Ο.Μ.)

Αποδοτικότητα Επενδεδυμένων Κεφαλαίων - (Ret. on Capital Invested)

Αποδοτικότητα Συνόλου Ενεργητικού - (Return on Assets)

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Κεφαλαίου

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων

Δείκτες Φερεγγυότητας
Δείκτες Δραστηριότητας

Οι Δείκτες Αποδοτικότητας

 

δείχνουν το μέγεθος και την εξέλιξη της κερδοφορίας που προκύπτει από την δραστηριότητα καθώς και την Αποδοτικότητα όλων των εμπλεκομένων κεφαλαίων σε όποια μορφή.