Αριθμοδείκτες  Συνοπτικοί

Αριθμοδείκτες - Όρια Ασφαλείας & Όρια Επιτυχίας

Αριθμοδείκτες - Εξέλιξη Τρέχοντος Έτους

 

Αριθμοδείκτες - Συγκριτικά τελευταίων 4 ετών 

Αριθμοδείκτες  Συνοπτικοί
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Δραστηριότητας
Δείκτες Φερεγγυότητας
0098955 - Location - Greece, Mainland, L
 
Slide3.PNG
Slide4.PNG
 
Slide5.PNG
Slide6.PNG
 
Slide7.PNG
Slide8.PNG