Οικονομικοί Αριθμοδείκτες

 • Δείκτες Αποδοτικότητας

  Μικτό Περιθώριο Κέρδους (Margin)

 • Ανατίμηση Κόστους (Mark Up)

 • Αναλογία Εξόδων προς Πωλήσεις

 • Αναλογία Πωλήσεων προς Προσωπικό

 • EBITDA προς Πωλήσεις

 • EBIT προς Πωλήσεις

 • EBT προς Πωλήσεις

 • Απόδοση Απασχολουμένων Κεφαλαίων

 • Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων

 • Δείκτης Οικονομικής Μόχλευσης

 • Απόδοση Επενδεδυμένων Κεφαλαίων

 • Απόδοση Συνόλου Ενεργητικού

 • Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων

 • Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων

 • Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης

  Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια

 • Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια (Κεφαλαιακή Επάρκεια)

 • Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

 • Συντελεστής Μόχλεϋσης

 • Ίδια Κεφάλαια προς Σύνολο Παγίων

 • Δείκτης Μακροπρόθεσμου Χρέους

 • Η Αξία της Επιχείρησης

 • Η Καθαρή θέση της Επιχείρησης

 • Δείκτες Ρευστότητας

  Γενική Ρευστότητα (Current Ratio)

 • Άμεση Ρευστότητα (Quick Ratio)

 • Ταμιακή Ρευστότητα (Cash Ratio)

 • Κεφάλαιο Κίνησης

 • Χρόνος Αποπληρωμής Υποχρεώσεων

 • Κάλυψη Τόκων

 • Δείκτης Αμυντικού συστήματος

 • Δείκτης Επισφαλών Απαιτήσεων

 • Δείκτες Δραστηριότητας

  Ημέρες Πληρωμών

 • Ημέρες Εισπράξεων

 • Ημέρες Αποθεμάτων

 • Κυκλοφορία Αποθεμάτων