ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - (Activity)

Τρέχον Έτος - Συγκριτικά 4 ετών

Ημέρες Πληρωμών  (D.P.O.)

Ημέρες Εισπράξεων  (D.S.O)

Ημέρες Αποθέματος  (D.I.O.)

Κυκλοφορία Αποθεμάτων

Λειτουργικός Κύκλος

Ταμειακός Κύκλος

Αναγκαίο Κεφάλαιο Κίνησης  (000's)

handshake_-_hand_holding_on_black_backgr
Αριθμοδείκτες  Συνοπτικοί
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Δραστηριότητας
Δείκτες Φερεγγυότητας

Οι Δείκτες Δραστηριότητας 

 

δείχνουν το αποτύπωμα της εμπορικής πολιτικής όσον αφορά πιστώσεις αγορών και πωλήσεων καθώς και την συνολική πολιτική των αποθεμάτων της δραστηριότητας.

 

Είναι οι δείκτες που επηρεάζουν κερδοφορίες και δείχνουν την ποιότητα της διοίκησης όσον αφορά όλες τις εμπορικές πολιτικές πιστώσεων και αγορών

 
help
Slide3.PNG
 
help
Slide4.PNG
 
help
Slide5.PNG
 
help
Slide6.PNG
 
help
Slide7.PNG
 
help
Slide8.PNG
 
help
Slide9.PNG