ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - (Activity)

Τρέχον Έτος - Συγκριτικά 4 ετών

Ημέρες Πληρωμών  (D.P.O.)

Ημέρες Εισπράξεων  (D.S.O)

Ημέρες Αποθέματος  (D.I.O.)

Κυκλοφορία Αποθεμάτων

Λειτουργικός Κύκλος

Ταμειακός Κύκλος

Αναγκαίο Κεφάλαιο Κίνησης  (000's)

Αριθμοδείκτες  Συνοπτικοί
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Δραστηριότητας
Δείκτες Φερεγγυότητας

Οι Δείκτες Δραστηριότητας 

 

δείχνουν το αποτύπωμα της εμπορικής πολιτικής όσον αφορά πιστώσεις αγορών και πωλήσεων καθώς και την συνολική πολιτική των αποθεμάτων της δραστηριότητας.

 

Είναι οι δείκτες που επηρεάζουν κερδοφορίες και δείχνουν την ποιότητα της διοίκησης όσον αφορά όλες τις εμπορικές πολιτικές πιστώσεων και αγορών