Δείκτες Αποδοτικότητας

Μικτό Περιθώριο Κέρδους (Margin)

 

Κατηγορία Δεικτών

Ορισμός & Χρήσεις

Δράσεις (Αριθ.) & Αποτελέσματα

Δράσεις (%) & Αποτελέσματα

Ανάλυση Ευαισθησίας

Λύσεις με στόχο Απόλυτο Αριθμό

Λύσεις με στόχο τον Δείκτη

Put the cursor in the "slide show box" to stop the flow

Put the cursor in the "slide show box" to stop the flow