Οικονομικές Αναλύσεις

Ετήσιοι Προϋπολογισμοί

Επιχειρηματικοί Σχεδιασμοί

Υπηρεσίες για

Start Ups

Λογιστικές, Φοροτεχνικές

Εκπαίδευση

Οικονομικές Αναλύσεις

•  Διοικητικές εκθέσεις

        •  Συνολικές Συνοπτικές

        •  Συνολικές Αναλυτικές

        •  Πηγές και Χρήσεις

        •  Ανάλυση Ισολογισμού

        •  Ανάλυση Εξόδων  

•  Οικονομικές εκθέσεις

        •  Αποτελέσματα Χρήσης

        •  Ισολογισμοί

        •  Ταμειακές ροές

        •  Πηγές και Χρήσεις

•  Αριθμοδείκτες

        •  Αποδοτικότητας

        •  Κεφαλαιακής διάρθρωσης

        •  Ρευστότητας

        •  Δραστηριότητας

        •  Φερεγγυότητας

•  Αξιολόγηση δραστηριοτήτων

        •   Z Altman score

        •  Taffler’s  model

        •  Springate’s  model

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
PROVISIONS - clear - full.png