ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - (Reliability)

Τρέχον Έτος - Συγκριτικά 4 ετών

Δανεισμός προς Αποτελ. προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA)  

Καθαρός Δανεισμός προς Αποτελ. προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA)

Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια

Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια

Αριθμοδείκτες  Συνοπτικοί
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Δραστηριότητας
Δείκτες Φερεγγυότητας

Οι Δείκτες Φερεγγυότητας  

 

δείχνουν το μέγεθος της αξιοπιστίας της δραστηριότητας όσον αφορά την ικανοποίηση των υποχρεώσεων και των πιστωτών.