ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - (Liquidity)

Τρέχον Έτος - Συγκριτικά 4 ετών

Γενική Ρευστότητα

Άμεση Ρευστότητα

Ταμειακή Ρευστότητα

Κεφάλαιο Κίνησης

Χρόνος Αποπληρωμής Χρέους

Κάλυψη Τόκων

Αριθμοδείκτες  Συνοπτικοί
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Δραστηριότητας
Δείκτες Φερεγγυότητας

Οι Δείκτες Ρευστότητας 

 

δείχνουν την ταμιακή κατάσταση και εξέλιξη σαν αποτέλεσμα της εμπορικής πολιτικής και της συνολικής διαχείρισης  της δραστηριότητας.

 

Επίσης δείχνουν κατά πόσο αυτή η ταμιακή εξέλιξη μπορεί να καλύψει τις εξελισσόμενες υποχρεώσεις της εταιρείας.