ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ - (Capital Structure)

Τρέχον Έτος - Συγκριτικά 4 ετών

Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια

 

Ίδια προς Ξένα (Κεφαλαιακής επάρκειας)

 

Δανειακή Επιβάρυνση

 

Συντελεστής Μόχλευσης  (Gearing Ratio)

 

Ίδια Κεφάλαια προς Πάγια Ενεργητικού

 

Δείκτης Μακροπρόθεσμου Χρέους

 

Αξία της Επιχείρησης  ('000s)

Καθαρή Θέση της Επιχείρησης  ('000s)

11 - banners.png
Αριθμοδείκτες  Συνοπτικοί
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Δραστηριότητας
Δείκτες Φερεγγυότητας

Οι Δείκτες Κεφαλαιακής διάρθρωσης 

δείχνουν την κατάσταση του Κεφαλαίου που συσσωρεύεται ή μη σαν αποτέλεσμα της πορείας της δραστηριότητας και τις σχέσεις μεταξύ των Ίδιων κεφαλαίων και των Ξένων.

 
Slide3.PNG
 
Slide4.PNG
 
Slide5.PNG
 
Slide6.PNG
 
Slide7.PNG
 
Slide8.PNG
 
Slide9.PNG
 
Slide10.PNG