ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ - (Capital Structure)

Τρέχον Έτος - Συγκριτικά 4 ετών

Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια

 

Ίδια προς Ξένα (Κεφαλαιακής επάρκειας)

 

Δανειακή Επιβάρυνση

 

Συντελεστής Μόχλευσης  (Gearing Ratio)

 

Ίδια Κεφάλαια προς Πάγια Ενεργητικού

 

Δείκτης Μακροπρόθεσμου Χρέους

 

Αξία της Επιχείρησης  ('000s)

Καθαρή Θέση της Επιχείρησης  ('000s)

Αριθμοδείκτες  Συνοπτικοί
Δείκτες Αποδοτικότητας
Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτες Δραστηριότητας
Δείκτες Φερεγγυότητας

Οι Δείκτες Κεφαλαιακής διάρθρωσης 

δείχνουν την κατάσταση του Κεφαλαίου που συσσωρεύεται ή μη σαν αποτέλεσμα της πορείας της δραστηριότητας και τις σχέσεις μεταξύ των Ίδιων κεφαλαίων και των Ξένων.