Εκθέσεις Επιμερισμών Εξόδων  (Τρέχον έτος)

                Έκθεση Επιμερισμού Εξόδων ανά Λογαριασμό Λογιστικής

                Έκθεση Επιμερισμού Εξόδων ανά Κατηγορία ΕΛΠ

                Έκθεση Επιμερισμού Εξόδων ανά Κατηγορία ΕΛΠ &  Πρωτοβάθμιο                 

                                                                                                       Λογ. Λογιστικής

Διοικητικές Εκθέσεις
Οικονομικές Εκθέσεις
Πάγια & Αποσβέσεις
Επιμερισμοί Εξόδων
Χρονικοί επιμερισμοί
Φορολογικές Αναμορφώσεις
Εξωλογιστικές Προσαρμογές IFRS
Λογιστικές Προσαρμογές IFRS
Ενδο ομιλικές Συναλλαγές
0064734 - Location - Greece, Ionian Isla
0079694.JPG
0007875.jpg
 
Slide3.JPG
 
Slide4.JPG
 
Slide5.JPG