Εκθέσεις Παγίων  (Τρέχον έτος)

                Μηνιαία έκθεση Παγίων & Αποσβέσεων από λογιστικές εγγραφές

                Υπολογισμός Παγίων & Αποσβέσεων από χειροκίνητες εγγραφές

                Υπολογισμός Παγίων & Αποσβέσεων από Ιστορικά στοιχεία

                Έκθεση Παγίων & Αποσβέσεων από συνδυασμό 2 & 3

                Κατάσταση Παγίων για την τρέχουσα χρήση κατά ΕΛΠ

Διοικητικές Εκθέσεις
Οικονομικές Εκθέσεις
Πάγια & Αποσβέσεις
Επιμερισμοί Εξόδων
Χρονικοί επιμερισμοί
Φορολογικές Αναμορφώσεις
Εξωλογιστικές Προσαρμογές IFRS
Λογιστικές Προσαρμογές IFRS
Ενδο ομιλικές Συναλλαγές
0060129 - Special places - Gutenberg, Vo
0020715 - LOCATION - EUROPE - ITALY, Por
0101424.jpg
 
Slide3.JPG
 
Slide4.JPG
 
Slide5.JPG
 
Slide6.JPG
 
Slide7.JPG