Εκθέσεις Παγίων  (Τρέχον έτος)

                Μηνιαία έκθεση Παγίων & Αποσβέσεων από λογιστικές εγγραφές

                Υπολογισμός Παγίων & Αποσβέσεων από χειροκίνητες εγγραφές

                Υπολογισμός Παγίων & Αποσβέσεων από Ιστορικά στοιχεία

                Έκθεση Παγίων & Αποσβέσεων από συνδυασμό 2 & 3

                Κατάσταση Παγίων για την τρέχουσα χρήση κατά ΕΛΠ

Διοικητικές Εκθέσεις
Οικονομικές Εκθέσεις
Πάγια & Αποσβέσεις
Επιμερισμοί Εξόδων
Χρονικοί επιμερισμοί
Φορολογικές Αναμορφώσεις
Εξωλογιστικές Προσαρμογές IFRS
Λογιστικές Προσαρμογές IFRS
Ενδο ομιλικές Συναλλαγές