Η Αρχή

Bas_Rep_02

Ο ορισμός

Bas_Rep_02

Η δομή

Bas_Rep_02

Διαχωρισμός Κυκλοφορούντων Στοιχείων

Bas_Rep_02

Επεξήγηση - Επενδύσεων & Αποθεμάτων

Bas_Rep_02

Επεξήγηση - Απαιτήσεων & Χρηματ. Διαθεσίμων

Bas_Rep_02

Επεξήγηση - Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού

Bas_Rep_02

Επεξήγηση - Ιδίων Κεφαλαίων

Bas_Rep_02

Επεξήγηση - Συνόλου Υποχρεώσεων

Bas_Rep_02

Παράδειγμα #1 - Πώληση Υπηρεσίας

Bas_Rep_02

Παράδειγμα #2 - Πώληση Προϊόντων

Bas_Rep_02

Παράδειγμα #3 - Αγορά Προϊόντων

Bas_Rep_02

Έκθεση Μηνιαία

Bas_Rep_02

Έκθεση Συγκριτική

Bas_Rep_02

Put the cursor in the "slide show box" to stop the flow

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bas_Rep_02