Η αρχή

Bas_Rep_01

Ο ορισμός

Bas_Rep_01

Η δομή

Bas_Rep_01

Επεξήγηση Περιεχομένου - Πωλήσεις

Bas_Rep_01

Επεξήγηση Περιεχομένου - E.B.I.T.D.A.

Bas_Rep_01

Επεξήγηση Περιεχομένου - E.B.I.T.

Bas_Rep_01

Επεξήγηση Περιεχομένου - E.B.T.

Bas_Rep_01

Επεξήγηση Περιεχομένου - E.A.T.

Bas_Rep_01

Επεξήγηση Περιεχομένου - Τελικό Αποτέλεσμα

Bas_Rep_01

Παραδείγματα Εκθέσεων

Bas_Rep_01

Έκθεση Μηνιαίων Αποτελεσμάτων

Bas_Rep_01

Έκθεση Αθροιστικών Αποτελεσμάτων

Bas_Rep_01

Έκθεση Συγκριτική - Μηνιαία

Bas_Rep_01

Έκθεση Συγκριτική - Αθροιστική

Bas_Rep_01

Put the cursor in the "slide show box" to stop the flow

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bas_Rep_01